Komunikat z dnia 08 grudnia 2017r., nabór nr 18/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2017

Komunikat z dnia 08 grudnia 2017r. nabór nr 18/2017, dotyczący zmiany wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP (EFS).

Dotyczy naboru nr 18/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywajacych trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP - wersja 2.0.2, zmianie uległ WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPOWP (EFS).

 

Wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono nową treść oświadczeń dla wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone po 2 września 2017 r.
2. Dostosowano aplikację do przesyłania wniosków w ramach połączonej oceny formalno-merytorycznej.
3. Wprowadzono nową walidację (walidacja działająca jako błąd), sprawdzającą czy w projekcie został dodany co najmniej jeden wskaźnik kluczowy.
4. Zmieniono nazwę limitu "zadanie zlecone" na "usługa zlecona".
5. W Sekcji IV.6.1 wprowadzono możliwość określenia potencjału finansowego partnerów niewspółrozliczających.
6. Aktualizacja słowników.