Nabór 17/2020 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2020

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 17/2020

 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.6 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 

na operacje z zakresu typu projektu nr 12 

Działania wynikające z LSR w zakresie organizowania społeczności lokalnej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-044/20

 

Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych

 

I. Termin składania wniosków

 

Termin, od którego można składać wnioski 19 listopada 2020 r. od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski 30 listopada 2020 r. do godziny 15:00.

 

II. Miejsce składania wniosków

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 19.11.2020 r. od godziny 8:00 do 30.11.2020 r.  do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 19.11.2020 r. od godziny 8:00 do 30.11.2020 r. do godziny 15:00:

 

1)     3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej - złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:

 

a)      3 egzemplarze załącznika do wniosku tj. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, (oryginał) (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),

b)     3 egzemplarze oświadczenie (oryginał sporządzony przez Wnioskodawcę) o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku,

c)      Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”, dołącza 3 egzemplarze umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza),

d)     Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj.Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 3 egzemplarze zaświadczenia o udzielonym doradztwie wydanego przez pracownika biura LGD (oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza),

 

2)     3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

3)     3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym (CD lub DVD lub PENDRIVE).

 

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD odpadną na etapie oceny zgodności operacji z LSR.

 

IV. Formy wsparcia

 

W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych 100 000 PLN. Rozliczenie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacjaponiesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

 

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1:Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r.; Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia; Przedsięwzięcie 1.1.6 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej  w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny - typ projektu nr 12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania(Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu  12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 

1)     instytucje pomocy i integracji społecznej:

a)               jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b)               jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c)                inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

2)     podmioty ekonomii społecznej (Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):

a)               spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

b)               jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

c)                organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d)               spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;

e)               koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;

f)                zakłady pracy chronionej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3)     jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 12 Działania wynikające z LSR(Nie jest wymagane spełnienie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej) w  zakresie organizowania społeczności lokalnej obejmujące np.:

 

a)   pracę animacyjną i streetworkerską w terenie (praca metodą mentoringu),

b)   tworzenie i wspieranie działalności klubów młodzieżowych,

c)    edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców.

 

wpisujące się w Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” tj. zakładające realizację projektów polegających na wsparciu pracy animacyjnej i streetworkerskiej w terenie (praca metodą mentoringu), tworzeniu i wspieraniu działalności klubów młodzieżowych, edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru operacji zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” stanowiące (załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt. tj. 36 pkt.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia stanowiącej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

VI. Finanse

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 300 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 12  Działania wynikające z LSR w  zakresie organizowania społeczności lokalnej.  ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego- typ projektu nr 12. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 6 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 8 Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS.  ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 9 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - typ projektu nr 12. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 10 Procedury wyboru i  oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”- nabór dotyczy części II, III, IV procedury. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.  ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz  z wekslem. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 13 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 15 Wzór wniosku o nadanie uprawnień do SL2014. ( POBIERZ PLIK )

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek  

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl ).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl. Biuro czynne: pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn oraz na stronie internetowej: http://www.tygieldolinybugu.pl

 

 

 

Data publikacji: 04/11/2020 r.