Pytania i odpowiedzi ze szkoleń beneficjentów w zakresie Małych projektów, które odbyły się 7,8,11 stycznia 2010r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czy w ramach Małych projektów można zakupić piec do ogrzewania świetlicy wiejskiej?
Zakup takiego pieca jest kosztem kwalifikowanym, beneficjent we wniosku powinien uzasadnić taki koszt min. w taki sposób że świetlica wiejska przyczynia się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

  1. Czy w ramach Małych projektów można zakupić klimatyzator, piec do centralnego ogrzewania, sprzęt niezbędny do funkcjonowania kurników i pieczarkarni ?.

Zakup tych przedmiotów jest kosztem nie kwalifikowanym w ramach działania Małe projekty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 -2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.), kosztem kawlifikowalnym jest wyposażenie muzeów i świetlic wiejskich. Zakup takich przedmiotów może być kosztem kawlifikowalnym w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, beneficjent musi tylko spełnić min. takie wymagania:

- 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pełne ubezpieczenie w KRUS,

- ubieganie się o płatności obszarowe,

- kod działalności PKD powinien się zgadzać z kodem który jest wymieniony w liście kodów PKD dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  1. Czy w ramach Małych projektów można zakupić piec do ogrzewania świetlicy wiejskiej ?.

Zakup takiego pieca jest kosztem kwalifikowanym, beneficjent we wniosku powinien uzasadnić taki koszt min. w taki sposób że świetlica wiejska przyczynia się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

  1. Czy szkoły niepubliczne mogą złożyć projekt w ramach Małych projektów?

Szkoły publicznie nie mogą być beneficjentem Małych projektów natomiast w przypadku szkół niepublicznych należy sprawdzić czy szkoła niepubliczna jest wpisana do KRS lub czy ustawy przyznają jej zdolność prawną. Jeśli szkoła niepubliczna figuruje w KRS lub ustawy nadają jej osobowość prawną może złożyć wniosek na działanie Małe projekty. W przypadku gdy np. przy takiej szkole działa stowarzyszenie to również takie stowarzyszenie może składać wniosek oczywiście nie na takie same działanie.

  1. Czy Koło Gospodyń wiejskich zarejestrowane jako stowarzyszenie może w ramach projektu z działania Małe projekty zakupić wyposażenie takie jak: naczynia, mikrofalówka, kuchnia?

Koło gospodyń wiejskich zarejestrowane np. jako stowarzyszenie nie może złożyć wniosku z działania Małe projekty na w/w zakupy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 -2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.), kosztem kawlifikowalnym jest wyposażenie muzeów i świetlic wiejskich. Właściciel świetlicy wiejskiej najczęściej gmina mogłaby złożyć projekt na wyposażenie świetlicy w taki sprzęt, nie ma przeszkód żeby koło gospodyń wiejskich korzystało z takich sprzętów. Koło gospodyń wiejskich (rejestrowe) może złożyć projekt np. na zorganizowanie warsztatów kulinarnych.

  1. Do kiedy beneficjent musi max. dostarczyć załącznik jeśli nie posiada go na dzień złożenia wniosku?

Beneficjent max. powinien dostarczyć brakujące załączniki do drugich uzupełnień do wniosku.

  1. Czy w ramach Małych projektów można pokryć koszt zespołu, gdy organizuje się imprezę promocyjną (np. zespół muzyki rozrywkowej tzw. gwiazda)?.

W ramach Małych projektów koszt wynagrodzenia za występ zespołu jest kosztem kwalifikowanym, nie ma sprecyzowanej opinii jakiego rodzaju ma to być zespół i jaką muzykę ma wykonywać. W ramach imprez można również pokrywać koszty min. wynajmu sceny i nagłośnienia, wyżywienia, promocji w prasie, radio i TV, ochrony, przenośnych sanitariatów, ZAiKS, koszty pozwoleń, nagród i upominków do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów.

  1. Czy remont placu wokół świetlicy wiejskiej jest kosztem kwalifikowanym?

Remont placu wokół świetlicy wiejskiej jest kosztem niekwalifikowanym.

  1. Co robimy w przypadku jeśli chcemy wyliczyć koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, a nie ma podanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok w którym złożono wniosek?

Taki przypadek ma miejsce obecnie, tj. na początku każdego roku nie ma podanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w takim przypadku bierzemy kwotę za trzeci kwartał roku poprzedzającego rok w którym złożono wniosek. Jeśli zostanie oficjalnie podana kwota roczna Urząd Marszałkowski wezwie beneficjenta do poprawienia wyliczonej kwoty we wniosku.