VII EDYCJA KONKURSU (2015) Na prace dotyczące Polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
REGULAMIN KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH POD NAZWĄ
Polska wieś–dziedzictwo i przyszłość VII EDYCJA (2015)
REGULAMIN KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH POD NAZWĄ
Polska wieś–dziedzictwo i przyszłość VII EDYCJA (2015)
Konkurs-Poslka wieś
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Polska wieś–dziedzictwo i przyszłość” zwanego dalej „Konkursem”.
§ 2
Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.fdpa.org.pl
.
Rozdział 2
Organizator i Partner
§ 4
Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.
§ 5
Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe Scholar
.
Rozdział 3
Przedmiot Konkursu
§ 6
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach:
a) Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nie należące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
b) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji , pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
2. W Konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.
 
§ 7
1. Celem Konkursu jest:
a) promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi;
b) popularyzacja w iedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi;
c) prezentacja dorobku polskiej wsi;
d) promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi;
e) inicjowanie przekształceń polskiej wsi;
f) wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich;
g) wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
 
Rozdział 4
Kapituła Konkursu
§ 8
1. Kapituła Konkursu jest powołana przez Radę Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
2. Kapituła Konkursu składa się z pracowników naukowych zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich.
3. Kapituła Konkursu składa się z grona od trzech do dziewięciu osób.
4. Kapituła Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów.
 
Rozdział 5
Zgłaszanie prac do Konkursu
§ 9
1. Pracę do Konkursu może zgłosić autor pracy, o której mowa w § 6pkt.1 a i b.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 
§ 10
Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.fdpa.org.pl.
 
§ 11
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieog raniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.
2. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Fundacji lub przysłanie ich na adres Fundacji: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa z dopiskiem „Konkurs” w terminie do 31 sierpnia 2015r.
 
W przypadku wysłania pracy pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora.
3. Komplet dokumentów składa się z:
a) pracy w formie wydrukowanej–1 egz., drukowany jednostronnie, wydruk komputerowy powinien zawierać tekst jednolity z tabelami i rycinami, zbindowany, czcionką wielkości 12 punktów, najlepiej Times New Roman, na 1,5 interlinii, bez dzielenia wyrazów, strony powinny być ponumerowane, o objętości od 4 do 10 arkuszy wydawniczych, przy czym arkusz zawiera 22 strony, a każda strona arkusza obejmuje 30 wierszy na stronie;
b) pracy w wersji elektronicznej na nośniku CD – 2 szt. (folder z dokumentem w formacie DOC zawierający jednolitą treść pracy oraz, jeżeli w pracy zamieszczone są ilustracje, folder z dokumentami zawierający odpowiednio ponumerowane i opisane ilustracje w formacie TIFF 300 DPI lub JPG 200 DPI );
c) kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” dostępnej w wersji elektronicznej na stronach internetowych Organizatora: www.fdpa.org.pl wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich i danych osobowych.
d) recenzji w przypadku prac naukowych.
 
§ 12
Zgłoszone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi i mogą zostać odebrane przez uczestników Konkursu po jego zakończeniu w terminie do roku po ich złożeniu/ocenie. Potem zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora.
 
§ 13
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie Kapituły Konkursu a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
 
§ 14
Autorz y nagrodzonych prac zobowiązują się przekazać majątkowe prawa autorskie do utworu bez do datkowego wynagrodzenia w zakresie i na zasadach określonych w oświadczeniu dotyczącym praw autorskich i danych osobowych.
 
Rozdział 6
Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 15
1. Pierwszy etap weryfikacji nadesłanych prac konkursowych pod względem formalnym nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu, zaakceptowane pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej.
3. Decyzja Kapituły Konkursu d otycząca formalnej akceptacji prac jest ogłaszana w formie protokołu/uchwały Kapituły, nie podlega pisemnemu uzasadnieniu i jest ostateczna.
 
§ 16
Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej oraz wyłania laureatów w obu kategoriach.
 
§ 17
1. Po sporządzeniu recenzji prac prawidłowo zgłoszonych do Konkursu, spośród autorów zrecenzowanych prac, Kapituła Konkursu wybiera w drodze głosowania zwykłą większością głosów:
a) Laureata Konkursu w kategorii określonej w § 6.1. a;
b) Laureata Konkursu w kategorii określonej w § 6.1. b.
2. Kapituła Konkursu może zdecydować o odstąpieniu od wyboru laureatów w obu kategoriach określonych w § 6.1. a oraz § 6.1. b.
 
§ 18
1. Laureaci Konkursu w obu kategoriach otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy pln brutto dla każdego laurea ta oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu.
2. Laureat, w porozumieniu z Kapitułą Konkursu, będzie mógł dokonać niezbędnych zmian redakcyjnych umożliwiających publikację pracy.
3. W przypadku nagrodzenia prac o niewielkiej objętości, Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo wyboru dodatkowych prac nadesłanych na Konkurs, ocenionych pozytywnie, które mogą zostać wydrukowane w jednej publikacji w każdej z kategorii.
4. Fundator nagród zobowiązuje się do potrącenia z przyznanej nagrody i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
§ 19
1. Każdy uczestnik zostanie poinformowany drogą listowną o wyniku formalnej weryfikacji nadesłanej pracy konkursowej i zakwalifikowaniu bądź nie jego pracy do oceny merytorycznej przez Kapitułę Konkursu.
2. Wyniki Konkursu wraz z listą laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.fdpa.org.pl
3. Laureaci zostaną poinformowani listownie o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
 
§ 20
W przypadku uznania przez Organizatora lub Kapitułę Konkursu, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi na mocy decyzji Kapituły
Konkursu, przysługuje prawo bądź do wstrzymania przekazania nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazani a nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych–domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany posta nowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu. Informację o ewentualnych zmianach Organizator ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania fragmen tów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz umieszczanych na stronach internetowych).
4. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmował Zarząd FDPA.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kapitułę Konkursu.
 
Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich i danych osobowych

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konkurs - Polska wieś

    Konkurs - Polska wieś