Nabór wniosków nr 5/2017 - Wzmocnienie kapitału społecznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2017

                                               

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA

OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 5/2017

 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2.: Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2: Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

  

I.         Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 lutego 2017 r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 20 lutego 2017 r. do godziny 16.00

 

II.      Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

1)      Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;

2)      Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;

3)      Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;

4)     Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;

5)      Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;

6)      O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;

7)     Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;

8)       Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;

9)     Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV.   Formy wsparcia:  

1)      Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów  kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia:

1.      Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)      osobą fizyczną, jeżeli:

a)      jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

b)      jest pełnoletnia;

c)      ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.);

d)     miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2)      osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3)      jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

4)      W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ppkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki;

5)      W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

 

 2.    Dofinansowanie można otrzymać na: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.).

 

 3.      Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu:

1)   został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

a)      koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

b)      operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

c)      operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

d)      inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);

e)      minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

f)       podmiot ten wykaże, że:

  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

g)      realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

2) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

 

 4.      Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

a)      zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

b)      zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

c)      udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

 

5.      Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

a)    Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.).

b)     Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.), w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

c)     Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

d)      W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową  tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

e)      Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

  1. Poniesione:

a)      od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;

b)   zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie;

c)      w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;

        2. Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt  i rozporządzenia nr 1305/2013.

 

6.      Operacja musi:

a)    spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn.zm.),

b)      spełnić warunki oceny wstępnej,

c)      zostać uznaną za zgodną z LSR, czyli z:

- celem ogólnym: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. - celem szczegółowym: Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, - przedsięwzięciem: Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym,

d)      zostać uznaną za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

e)     przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR, zgodnie z dokumentem „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”,

f)       osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru to 60% sumy możliwych z 70 punktów do uzyskania.

 

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych  do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej   liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a)    przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b)      przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa,  zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c)     o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VI.   Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

a)      Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze oceny i wyboru operacji w   ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –   Tygiel Doliny Bugu” udostępnionej na stronie internetowej SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”: www.tygieldolinybugu.pl

b)      Aby wniosek podlegał wyborowi musi uzyskać minimum 60% sumy z 70 punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnymi z LSR.

 

VII.   Umowa może zawierać postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1)      Zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

2)      Spełniania warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

3)      Osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;

4)      Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;

5)      Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 tys. złotych netto;

6)      Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

7)      Warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;

8)      Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym  systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;

9)      Dokonywania zmian w umowie.

 

VIII.   Finanse

1)   Maksymalna wysokość wsparcia – 50 000,00 zł.

2)   Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

3)   Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 50.000,00 zł.

 

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego stanowiącego minimum 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

IX.   Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”:

- Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; (pobierz plik)

- Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; (pobierz plik)

- Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia; (pobierz plik)

- Lokalne Kryteria Wyboru - załącznik nr 2.1. Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; (pobierz plik)

- Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (pobierz plik)

 

Zestawienie dokumentów:

1. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji; (pobierz plik)

2. Wniosek o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

4. Wzór umowy o przyznanie pomocy; (pobierz plik)- OBOWIĄZUJE DO 18 STYCZNIA 2017R.

5. Załączniki do  umowy o przyznanie pomocy w tym: 

a)       Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji; (pobierz plik)- OBOWIĄZUJE DO 18 STYCZNIA 2017R.

b)       Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; (pobierz plik)- OBOWIĄZUJE DO 18 STYCZNIA 2017R.

c)       Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków; (pobierz plik)- OBOWIĄZUJE DO 18 STYCZNIA 2017R. 

d)    Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020; (pobierz plik)- OBOWIĄZUJE DO 18 STYCZNIA 2017R. 

e)       Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych; (pobierz plik)- OBOWIĄZUJE DO 18 STYCZNIA 2017R. 

f)      Załącznik 5A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020). (pobierz plik)- OBOWIĄZUJE DO 18 STYCZNIA 2017R. 

WZÓR UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY- OBOWIĄZUJE OD 18 STYCZNIA 2017R. - (pobierz plik)

ZAŁĄCZNIK 1 ZESTAWIENIE FINANSOWO-RZECZOWE OPERACJI - OBOWIĄZUJE OD 18 STYCZNIA 2017R. (pobierz plik)

ZAŁĄCZNIK 2 WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH- OBOWIĄZUJE OD 18 STYCZNIA 2017R. (pobierz plik)

ZAŁĄCZNIK 3 KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- OBOWIĄZUJE OD 18 STYCZNIA 2017R. (pobierz plik)

ZAŁĄCZNIK 3A KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 22 CZERWCA 2016R. O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1020). - OBOWIĄZUJE OD 18 STYCZNIA 2017R. (pobierz plik)

6. Wniosek o płatność; (pobierz plik)

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; (pobierz plik)

8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa; (pobierz plik)

9. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa; (pobierz plik)

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; (pobierz plik)

11. Dodatkowe dokumenty LGD:

a)    zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD); (pobierz plik)

b)     umowa lub porozumienie jednoznacznie określające reguły współpracy oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza);

c)     oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych - 1 egz. (oryginał); (pobierz plik)

d)     wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 

X.  Inne ważne informacje

1.      Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:

1)      Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2)      ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 378).

 

2.      Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Pełna dokumentacja dotycząca naboru jest udostępniona:

1)  w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn,

2)  na stronie www.tygieldolinybugu.pl

 

3.      Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”:

- ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn(Biuro nad halą sportową w Zespole Szkół w Drohiczynie)

- tel./fax.: 85 655 77 06
- e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zamieszczonymi na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

 

 4.      Wycofanie wniosku

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

 

5.      Przydatne dokumenty programowe:

a)      Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 – Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

b)      Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

c)      Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 378),

d)    Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia  20 lutego 2015 r. (Dz. U.  z 2015r., poz. 349 z późn. zm. )

e)     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015r., poz. 1570, z późn. zm.),

f)       Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004r.  Nr 173 poz. 1807, z późn. zm.),

g)     Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

h)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),

i)      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005,

j)       Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

k)      Regulamin Rady SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”,

l)       Regulamin Biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”,

m)   Statut SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

 

Data publikacji: 26/01/2017r