Ogłoszenie w sprawie możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2015

Uprzejmie informujemy, że na stronie portalu www.funduszedlamazowsza.eu umieszczono Ogłoszenie w sprawie możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020 wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi naboru. Zarząd Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest odpowiedzialny za nabór, ocenę i wybór wniosków beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Zasady wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych
w ramach RPO WM 2014-2020, przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 814/50/15 z 23 czerwca 2015 r., określają szczegółowy sposób wyboru kandydatów na ekspertów, którzy zostaną wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020.
W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 (zgodnie z harmonogramem przyjętym Uchwałą Nr 582/41/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 12 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybach konkursowych i pozakonkursowych na 2015 r., realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020) Zarząd Województwa ustalił czas trwania naboru kandydatów na ekspertów – od 6 lipca do 10 sierpnia br.
Ocenę wniosków złożonych przez kandydatów na ekspertów będzie prowadzić Komisja Kwalifikacyjna, której skład zostanie przyjęty odrębną uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego.