Nabór nr 1/2017 Programy Aktywności Lokalnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2016

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL1 Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież

 

oraz

 

CEL 3 Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości, powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Projekty aktywności lokalnej

 

na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/16

 

 

I. Termin składania wniosków

 

Termin, od którego można składać wnioski

Od 29 grudnia 2016 r. od godziny 8:00.

 

Termin, do którego można składać wnioski

Do 27 stycznia 2017 r. do godziny 15:00.

 

II.  Miejsce składania wniosków

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III.  Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 29.12.2016 r. od godziny 8:00 do 27.01.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 29.12.2016 r. od godziny 8:00 do 27.01.2017r. do godziny 15:00:

1) 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a)   1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)

b)   Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

c)    Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj.Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 1 egzemplarz zaświadczenia o udzielonym doradztwie wydanego przez pracownika biura LGD, oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

 

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej odpadną na ocenie wstępnej.

 

IV.  Formy wsparcia

 

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.  Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji

 

Kto może składać wnioski?

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

1) instytucje pomocy i integracji społecznej:

 •    jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;
 •    jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 •    inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

2) podmioty ekonomii społecznej:

 •     przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 •     podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
 •     organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 •     podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

3) jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.:

Programy aktywności lokalnej - wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

a)      Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, np.:

 • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
 • rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego

b)      Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np.:

 • staże zawodowe, praktyki zawodowe;
 • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
 • sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

c)       Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej), np.:

 • realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
 • nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

d)      Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

 • udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;
 • udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

 

Kryteria wyboru operacji

 

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru operacji zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” stanowiące Załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

 

W ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt.

W ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Projekty aktywności lokalnej warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 80 pkt.

 

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Warunki udzielenia wsparcia - załącznik nr 5 do Ogłoszenia.

 

VI.  Finanse

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru

 

1)      Całkowita kwota środków w ramach EFS przeznaczonych na nabór wynosi: 1 800 000,00 PLN.

2)      W ramach niniejszej kwoty zostały wyodrębnione środki na dwa przedsięwzięcia:

      a)     1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież - 300 000,00 PLN;

      b)    3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej - 1 500 000,00 PLN.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 

1)      Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

2)      Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

3)      Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w poszczególnych przedsięwzięciach wynosi:

     a) 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież - 300 000 PLN

     b) 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej - 500 000 PLN.

 

 

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (pobierz plik)

Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD_AKTUALNE Obowiazuje od 15.12.2016r (pobierz plik)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (pobierz plik)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów GWA_EFS (pobierz plik)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (pobierz plik)

Załącznik nr 5 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1– typ projektu nr 6 (pobierz plik)

Załącznik nr 6 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (pobierz plik)

Załącznik nr 7 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (pobierz plik)

Załącznik nr 8 Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014_2020 EFS (pobierz plik)

Załącznik nr 9 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (pobierz plik)

Załącznik nr 10 Procedury oceny i wyboru operacji SLGD Tygiel Doliny Bugu (pobierz plik)

Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (pobierz plik)

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (pobierz plik)

Załącznik nr 13 Kryteria wyboru operacji (pobierz plik)

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność beneficjenta (pobierz plik)

Załącznik nr 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (pobierz plik)

Załącznik nr 16 Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (pobierz plik)

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (pobierz plik)

Załącznik nr 18 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (pobierz plik)

Załącznik nr 19 Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych (pobierz plik)

 

Inne

- Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 www.tygieldolinybugu.pl

- Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” www.tygieldolinybugu.pl

 

VII.  Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek  

 

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl )

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel./fax 85 655 77 06, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl. Biuro czynne: pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.