Nabór nr 2/2017 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

CEL 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r.

CEL SZCZEGÓLOWY 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

 

na operacje z zakresu:

 

TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)

 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-002/17

 

I. Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski: 12 stycznia 2017 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski: 7 luty 2017 r. do godziny 15:00

 

II. Miejsce składania wniosków :

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok.7

17-312 Drohiczyn

Godziny pracy SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek – piątek: od 7:30 – 15:30

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie  w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) w terminie od 12 stycznia 2017 r. od godziny 7.30 do7 lutego 2017 r. do godziny 15.00.

Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do LGD 3 egzemplarze wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej  oraz 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Do wniosku należy załączyć również 3 nośniki elektroniczne zawierające wniosek o dofinansowanie w formacie XML i PDF z sumą kontrolną zgodną z wersją przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014 i wersją papierową oraz SW/analizę wykonalności projektu i uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (Załącznik nr 14 do ogłoszenia).

 

Funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana 7 lutego 2017 r. o godzinie 15.00.

 

UWAGA! 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014.

Czas na dostarczenie wymaganych dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi powyżej, upływa wraz z terminem określonym na przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji GWA2014  tj.7 lutego 2017 r. o godzinie 15:00

 

 

IV. Formy wsparcia

 

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji:

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

b) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Do podmiotów które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typu projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową) należą gminy z Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze.

 

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

a)     art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b)     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)     art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

d)     przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Wnioskodawca (będący przedsiębiorstwem w myśl przepisów unijnych) nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)) lub gdy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu,  wsparciem objęty będzie typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)- realizacja projektów mających na celu m.in.  przebudowę, remont, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

 

Kryteria wyboru operacji:

Zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia)

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 39 pkt. tj. 60% z maksymalnej liczby 65 pkt. możliwych do uzyskania.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

 

VI. Finanse

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 

a)     Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

b)     Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:

Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych na nabór w ramach przedsięwzięcia Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną w zakresie TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)  1005630,00 PLN

 

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji(linki)

 

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia (pobierz plik)

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia Aktualne obowiązujące od dnia 03.01.2017 (pobierz plik)

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (pobierz plik)

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA2014) (pobierz plik

Załącznik nr 4. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 (pobierz plik)

Załącznik nr 5. Instrukcja wypełniania załączników (pobierz plik)

Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Załącznik nr 7. Lokalne kryteria wyboru operacji (pobierz plik)

Załącznik nr 8. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (pobierz plik)

Załącznik nr 9. Wzór wniosku o płatność (pobierz plik)

Załącznik nr 10. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) (pobierz plik)

Załącznik nr 11. Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (pobierz plik)

Załącznik nr 11. Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (pobierz plik)

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami (pobierz plik)

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami (pobierz plik)

Załącznik nr 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (dotyczy zakresu Biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu”) (pobierz plik)

 

Pozostałe dokumenty:

 1.     Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2.     Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

3.     Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

4.     Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

VIII. Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek muszą być zgodne z:

a)     Ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.; (Dz.    U. z 2015r.,  poz. 378) Art. 22.

b)     Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

c)     W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę środka odwoławczego na każdym etapie a dodatkowo       Wnioskodawcy przysługuje wniesienie skargi do sądu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Dokumenty do konkursu udostępnione są w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn, na stronie www.tygieldolinybugu.pl pod adresem http://www.tygieldolinybugu.pl/p,128,rpo-2014-2020 .

 

Linki:

Generator wniosków aplikacyjnych EFRR:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

 

www.rpo.wrotapodlasia.pl

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Pytania:

W sprawach dotyczących konkursu w ramach celu: 2.2. Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. przedsięwzięcia: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu:  TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)-informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51, lok.7

17-312 Drohiczyn

Tel/ fax 85 655 77 06

biuro@tygieldolinybugu.pl

Godziny pracy biura:

Pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

 

 

 

 

Data publikacji: 23/12/2016r.