Nabór wniosków nr 7/2017 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2017

                                               

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 7/2017

 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej

 

 

I.         Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski: od 15 marca 2017 r. od godziny 7.30

Termin, do którego można składać wnioski: do 31 marca 2017 r. do godziny 15.30

 

II.      Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

1)      Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;

2)      Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;

3)      Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;

4)      Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;

5)      Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą  w biurze LGD ten wniosek;

6)      O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;

7)      Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;

8)      Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;

9)      Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, natomiast BIZNESPLAN w pliku typu WORD/EXCEL zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV.   Formy wsparcia:

Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia:

 1.      Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)      osobą fizyczną, jeżeli:

a)      jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)      jest pełnoletnia,

c)      ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

 

2.      Dofinansowanie można otrzymać na: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.).

 

3.      Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1)      koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;

2)      operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

3)     operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4)       inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);

5)      operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

6)      minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

7)       realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

 

4.      Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1.  Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

1)     nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

2)      w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

 

2. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

1)      zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

2)      utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację;

4. Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

 

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

1)      pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

a)      podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b)      zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn.zm.),

c)      uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

2)      druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

 

5.      Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:

1)    Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn.zm.);

2)    Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

 

6.      Operacja musi:

  1. Spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn.zm.),
  2. Spełnić warunki oceny wstępnej,
  3. Zostać uznaną za zgodną z LSR, czyli z: - celem ogólnym: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r., - celem szczegółowym: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i  przetwórstwa lokalnego - przedsięwzięciem: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD,
  4. Zostać uznaną za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
  5. Przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR, zgodnie z dokumentem „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”,
  6. Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru to 60% sumy możliwych z 55 punktów do uzyskania,
  7. W zakresie turystyki zgodnie z zakresem przedsięwzięcia 3.1.1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD, gdzie co najmniej 30% środków kwalifikowalnych w ramach danej operacji musi być przeznaczonych na inny zakres niż remont, budowa, przebudowa, modernizacja nieruchomości, wyposażenie obiektu wyłącznie pod noclegi. W/w 30% środków kwalifikowalnych może dotyczyć m.in. zakupu rowerów, kajaków, placu zabaw, sauny, aneksów kuchennych, pomieszczeń gastronomicznych, restauracyjnych itp., tzw. dodatkowych atrakcji, których celem jest uatrakcyjnienie pobytu turysty.

 

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a)  przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b)    przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa, zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c)    miejsce na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VI.      Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

a)      Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” udostępnionej oraz na stronie internetowej SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”: www.tygieldolinybugu.pl

b)      Aby wniosek podlegał wyborowi musi uzyskać minimum 60% sumy z 55 punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnymi z LSR.

 

 VII.    Umowa może zawierać postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1)      Spełniania warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

2)      Osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;

3)      Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;

4)      Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

5)      Warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;

6)      Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;

7)      Dokonywania zmian w umowie.

 

VIII.   Finanse

-     Maksymalna wysokość wsparcia – 100 000,00 zł

-     Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 600 000,00 zł

 

IX.   Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”:

- Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; (pobierz plik)

- Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; (pobierz plik)

- Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia; (pobierz plik)

- Lokalne Kryteria Wyboru - załącznik nr 2.1. Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; (pobierz plik)

- Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (pobierz plik)

 

Zestawienie dokumentów:

1)   Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji; (pobierz plik)

2)   Wniosek o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

3)   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

4)   Biznesplan; (pobierz plik)

5)   Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4; (pobierz plik)

6)   Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu; (pobierz plik)

7)   Wzór umowy o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

      a)      Załącznik nr 2: wykaz działek ewidencyjnych; (pobierz plik)

8)   Wniosek o płatność; (pobierz plik)

      a)      Załącznik nr 2: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; (pobierz plik)

9)   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; (pobierz plik)

10)             Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; (pobierz plik)

11)  Dodatkowe dokumenty LGD:

      a)      zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD); (pobierz plik)

    b)      dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej określonych w LSR (jeśli dotyczy) - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD);

     c)      dokument potwierdzający wiek wnioskodawcy na dzień składania wniosku (jeśli dotyczy) – 1 egz. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD);

      d)      oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych - 1 egz. (oryginał); (pobierz plik)

      e)      wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 

X.  Inne ważne informacje

1.      Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:

1)     Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2)     ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.).

 

 2.      Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Pełna dokumentacja dotycząca naboru jest udostępniona:

1)      w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,

2)      na stronie www.tygieldolinybugu.pl

 

3.      Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”:

- ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn(Biuro nad halą sportową w Zespole Szkół w Drohiczynie)

- tel./fax.: 85 655 77 06
- e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zamieszczonymi na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

 

 4.      Wycofanie wniosku

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

 

5.      Przydatne dokumenty programowe:

a)      Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 – Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

b)      Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

c)      Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.),

d)    Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia  20 lutego 2015 r. (Dz. U.  z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.),

e)      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.),

f)       Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),

g)     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017r., poz. 106),

h)     Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

i)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),

j)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005,

k)      Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

l)     Regulamin Rady SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”,

m)   Regulamin Biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”,

n)    Statut SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

 

 

 Data publikacji: 01/03/2017r