Informacja Pomocnicza do naboru 8/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2017

W związku z trudnościami, jakie zgłaszają nam beneficjenci w sprawie wyliczenia wkładu własnego związanego z punktacją według lokalnych kryteriów wyboru, zamieszczamy poniżej przykład obliczenia wkładu własnego tak aby uzyskać maksymalną liczbę punktów w tym kryterium.

Z definicji lokalnych kryteriów wyboru wynika:

Wysokość wkładu własnego.

1) do 5% kosztów kwalifikowalnych – 0 pkt.

2) od 5% do 10% kosztów kwalifikowalnych – 5 pkt.

3) powyżej 10% kosztów kwalifikowalnych – 10 pkt.

Opis/uzasadnienie kryterium: LGD premiuje operacje, w których wkład własny jest wyższy niż wymagany wkład własny określony w ogłoszeniu o naborze lub Programie. Zaangażowanie wyższych środków własnych w realizację operacji wpływa na zwiększenie racjonalności planowania wydatków w ramach operacji.

 

Wymagany wkład własny zgodnie z ogłoszeniem o naborze wynosi 30%.

Aby uzyskać punkty za wkład własny powyżej 10% kosztów kwalifikowalnych- wnioskodawca powinien wnieść wkład własny pow. 40%.

 

Przykład obliczenia:

Wnioskodawca jest płatnikiem VAT i chce otrzymać dofinansowanie 300 000 zł. Czyli musi wydać 501 000 zł. netto kosztów kwalifikowalnych. Wysokość wkładu wymaganego to 30% a dodatkowy wkład własny kosztów kwalifikowalnych wynosi 10,12% (czyli pow. 10%). Liczymy to poprzez proporcje:

501 000 zł – 100%

300 000 zł – x%

 

300 000 zł * 100

-----------------------  =  59,88% --> tj. 100%-59,88%= 40,12% --> czyli 30% wymagany wkład własny

501 000 zł                                                                                       i 10,12% dodatkowy wkład własny.

 

 

W powyższym przypadku w tym  kryterium  Wnioskodawca otrzymałby 10 pkt.