Nabór nr 13/2017 Zielone technologie w gospodarstwach domowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 13/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu”

CEL 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych

na operacje w ramach działania 8.6 z zakresu:

 

TYP PROJEKTU 1: OZE- instalacja OZE w gospodarstwach domowych- realizacja projektów mających na celu wybudowanie jednostek wytwarzających energię cieplną z OZE (tj. kolektory słoneczne)

 

TYP PROJEKTU 2: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

(z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe)- realizacja projektów mających na celu zmodernizowanie źródeł ciepła 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-014/17

 

I.        Termin składania wniosków:

 

Termin, od którego można składać wnioski: 10 maja 2017 r. od godziny 7:30

Termin, do którego można składać wnioski: 6 czerwca 2017 r. do godziny 15:00

 

II.      Miejsce składania wniosków :

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok.7

17-312 Drohiczyn

Godziny pracy SLGD “Tygiel Doliny Bugu”:

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek – piątek: od 7:30 – 15:30

 

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie  w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) w terminie od 10 maja 2017 r. od godziny 7.30 do 6 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do LGD 3 egzemplarze wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej  oraz 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Do wniosku należy załączyć również 3 nośniki elektroniczne zawierające wniosek o dofinansowanie w formacie XML i PDF z sumą kontrolną zgodną z wersją przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014 i wersją papierową oraz SW/analizę wykonalności projektu i uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (Załącznik nr 15 do ogłoszenia).

 

Funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana 6 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00.

 

UWAGA! 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014.

Czas na dostarczenie wymaganych dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi powyżej, upływa wraz z terminem określonym na przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji GWA2014  tj.6 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00

 

IV.    Formy wsparcia

 

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji:

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

b) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

 

Do podmiotów które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typ projektu 1: OZE- instalacja OZE w gospodarstwach domowych oraz typ projektu 2: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych należą gminy z Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze.

 

W pierwszej kolejności wnioskodawca zobowiązuje się do wyboru odbiorcy ostatecznego, którym jest osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące gminę  Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze.

 

W ramach konkursu wspierane będą wyłącznie projekty polegające na instalacji jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię słoneczną tj. kolektory słoneczne oraz wymianę źródeł ciepła na/w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

a)     art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b)     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)     art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

d)     przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Wnioskodawca (będący przedsiębiorstwem w myśl przepisów unijnych) nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)) lub gdy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte będą dwa typy projektów:

 

a)     TYP PROJEKTU 1: OZE- instalacja OZE w gospodarstwach domowych- realizacja projektów mających na celu wybudowanie jednostek wytwarzających energię cieplną z OZE (tj. kolektory słoneczne).

Warunki szczegółowe:

-       energia cieplna wytworzona w kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,

-       nie dopuszcza się montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,

-       nie ma konieczności posadowienia kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalnego, jednak cała energia wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku mieszkalnego,

-       wsparcie może być udzielone na rzecz budynków mieszkalnych, w tym budynków jednorodzinnych, które nie są administrowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 

b)     TYP PROJEKTU 2: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe)- realizacja projektów mających na celu zmodernizowanie źródeł ciepła.

Warunki szczegółowe:

-       Wsparte projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz wykazać długotrwały charakter. Osiągnięcie minimalnego poziomu redukcji emisji CO2 powinno być potwierdzone stosownym dokumentem wraz z wiarygodną metodologią przeprowadzoną przez osobę posiadającą adekwatne uprawnienia.

 

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej powinien wyraźnie wskazać, w ramach którego typu projektu aplikuje o wsparcie. W jednym wniosku o dofinansowanie można aplikować o wsparcie wyłącznie w ramach jednego typu projektu. Przykładowo, jeżeli gmina planuje inwestycję polegającą na montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców (typ nr 1) oraz wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (typ nr 2) należy przygotować 2 odrębne dokumentacje aplikacyjne.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

Zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia)

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 33 pkt. tj. 60% z maksymalnej liczby 55 pkt. możliwych do uzyskania.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

 

a)     Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU nr 1 (OZE) stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

b)     Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU nr 2 (Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe)) stanowi załącznik nr 11 do Ogłoszenia.

 

VI.    Finanse

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 

a)     Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

b)     Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:

Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych na nabór w ramach przedsięwzięcia Zielone technologie w gospodarstwach domowych w zakresie:

 

a)     TYP PROJEKTU 1: OZE- instalacja OZE w gospodarstwach domowych (tj. kolektory słoneczne)-  4 679 431,00 PLN

 

b)     TYP PROJEKTU 2: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe)- 210 000,00 PLN

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji(linki)

 

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia; (pobierz plik)

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie; (pobierz plik)

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA2014); (pobierz plik)

Załącznik nr 4. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020; (pobierz plik)

Załącznik nr 5. Instrukcja wypełniania załączników; (pobierz plik)

Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie; (pobierz plik)

Załącznik nr 7. Lokalne kryteria wyboru operacji; (pobierz plik)

Załącznik nr 8. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia; (pobierz plik)

Załącznik nr 9. Wzór wniosku o płatność; (pobierz plik)

Załącznik nr 10. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU nr 1 (OZE); (pobierz plik)

Załącznik nr 11. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU nr 2 (Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wył. pieców węglowych)); (pobierz plik)

Załącznik nr 12. Formularz w zakresie OOŚ (Ia); (pobierz plik)

Załącznik nr 13. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT; (pobierz plik)

Załącznik nr 14. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami; (pobierz plik)

Załącznik nr 15. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (dotyczy zakresu Biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu”); (pobierz plik)

Załącznik nr 16. Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko; (pobierz plik)

 

Pozostałe dokumenty:

1. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2. Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

3. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

VIII.       Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek muszą być zgodne z:

a) Ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.; (Dz.    U. z 2015r.,  poz. 378) Art. 22.

b) Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

c) W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę środka odwoławczego na każdym etapie a dodatkowo Wnioskodawcy przysługuje wniesienie skargi do sądu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Dokumenty do konkursu udostępnione są w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn, na stronie www.tygieldolinybugu.pl pod adresem http://www.tygieldolinybugu.pl/p,128,rpo-2014-2020 .

 

Linki:

Generator wniosków aplikacyjnych EFRR:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

www.rpo.wrotapodlasia.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Pytania:

W sprawach dotyczących konkursu w ramach celu: 2.2. Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. przedsięwzięcia: 2.2.1. Zielone technologie w gospodarstwach domowych na operacje z zakresu:  TYP PROJEKTU 1: OZE- instalacja OZE w gospodarstwach domowych- (tj. kolektory słoneczne) oraz TYP PROJEKTU 2: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe) -informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51, lok.7

17-312 Drohiczyn

Tel/ fax 85 655 77 06

biuro@tygieldolinybugu.pl

Godziny pracy biura:

Pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

 

 

 

Data opublikowania 25.04.2017r.