Jesteś tutaj: Start / KONKURSY

KONKURSY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja Pomocnicza do naboru 8/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

W związku z trudnościami, jakie zgłaszają nam beneficjenci w sprawie wyliczenia wkładu własnego związanego z punktacją według lokalnych kryteriów wyboru, zamieszczamy poniżej przykład obliczenia wkładu własnego tak aby uzyskać maksymalną liczbę punktów w tym kryterium.

7 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Pomocnicza do naboru 8/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż 24 lutego 2017r. została zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o płatność dotycząca przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmieniony dokument został zaktualizowany w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

3 marca 2017

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LSR

2 marca 2017

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2- Portal Ogłoszeń ARiMR

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

27 lutego 2017
Czytaj więcej o: Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2- Portal Ogłoszeń ARiMR

Komunikat dotyczący uruchomienia portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

15 lutego 2017

UWAGA!!! Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel). Jednocześnie została zmieniona instrukcja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu oraz od 18 stycznia obowiązuje nowy wzór umowy wraz z załącznikami dotycząca przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkie zmienione dokumenty zostały zaktualizowane w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

9 lutego 2017

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

W związku z faktem, iż generator wniosków nie działa proszę o niewypełnianie w nim dokumentów aplikacyjnych.

23 stycznia 2017

UWAGA!

UWAGA !!!

Informujemy, iż w dniu 03.01.2017r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 2/2017 typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową). Zmiany dotyczą usunięcia zapisu, niezwiązanego z przedsięwzięciem: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną str. 8 dokumentu. Usunięty zapis brzmiał:

„W pierwszej kolejności wnioskodawca zobowiązuje się do wyboru odbiorcy ostatecznego, którym jest osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar z Powiatu Siemiatyckiego z gmin: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, z Miasta i Gminy Drohiczyn oraz z Miasta Siemiatycze.”

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 03.01.2017 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 2/2017 na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFRR 2014-2020).

Proszę wszystkich wnioskodawców o stosowanie aktualnej wersji dokumentu.

3 stycznia 2017

UWAGA!!!

UWAGA !!!

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Województwa z dnia 15.12.2016 r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 1/2017 typ projektu nr 6. Zmiany dotyczą uzupełnienia zapisu o wskazanie wytycznych w obszarze rynku pracy str. 17 dokumentu. Aktualne brzmienie zapisu:

"W przypadku rozbieżności między zapisami w ramach Załącznika nr 6 do SZOOP RPOWP a zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 pierwszeństwo mają zapisy obowiązujących Wytycznych na dzień ogłoszenia naboru."

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 15.12.2016 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017 na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFS 2014-2020).

Proszę wszystkich wnioskodawców o stosowanie aktualnej wersji dokumentu.

15 grudnia 2016

UWAGA!!!!! UWAGA!!!!

W dniu 23 listopada zmianie uległa Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dotycząca naboru nr 2/2016 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. W ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - PROW 2014-2020) w zestawieniu dokumentów została zamieszczona nowa instrukcja do pobrania. Proszę wszystkich przyszłych wnioskodawców o odnoszenie się do aktualnej wersji instrukcji.

24 listopada 2016

Wzór wniosku o zaliczkę dla Beneficjentów PROW

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

 

1. Wniosek o zaliczkę:

  a) wniosek o zaliczkę pdf (pobierz plik)

  b) wniosek o zaliczkę xls (pobierz plik)

  c) instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (pobierz plik)

 

2. Wzór gwarancji zaliczkowej:

  a) wzór gwarancji zaliczkowej pdf (pobierz plik)

  b) wzór  gwarancji zaliczkowej xls (pobierz plik)

21 listopada 2016