Jesteś tutaj: Start / KONKURSY

KONKURSY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat dotyczący uruchomienia portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

15 lutego 2017

UWAGA!!! Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel). Jednocześnie została zmieniona instrukcja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu oraz od 18 stycznia obowiązuje nowy wzór umowy wraz z załącznikami dotycząca przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkie zmienione dokumenty zostały zaktualizowane w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

9 lutego 2017

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

W związku z faktem, iż generator wniosków nie działa proszę o niewypełnianie w nim dokumentów aplikacyjnych.

23 stycznia 2017

UWAGA!

UWAGA !!!

Informujemy, iż w dniu 03.01.2017r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 2/2017 typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową). Zmiany dotyczą usunięcia zapisu, niezwiązanego z przedsięwzięciem: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną str. 8 dokumentu. Usunięty zapis brzmiał:

„W pierwszej kolejności wnioskodawca zobowiązuje się do wyboru odbiorcy ostatecznego, którym jest osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar z Powiatu Siemiatyckiego z gmin: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, z Miasta i Gminy Drohiczyn oraz z Miasta Siemiatycze.”

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 03.01.2017 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 2/2017 na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFRR 2014-2020).

Proszę wszystkich wnioskodawców o stosowanie aktualnej wersji dokumentu.

3 stycznia 2017

UWAGA!!!

UWAGA !!!

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Województwa z dnia 15.12.2016 r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 1/2017 typ projektu nr 6. Zmiany dotyczą uzupełnienia zapisu o wskazanie wytycznych w obszarze rynku pracy str. 17 dokumentu. Aktualne brzmienie zapisu:

"W przypadku rozbieżności między zapisami w ramach Załącznika nr 6 do SZOOP RPOWP a zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 pierwszeństwo mają zapisy obowiązujących Wytycznych na dzień ogłoszenia naboru."

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 15.12.2016 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017 na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFS 2014-2020).

Proszę wszystkich wnioskodawców o stosowanie aktualnej wersji dokumentu.

15 grudnia 2016

UWAGA!!!!! UWAGA!!!!

W dniu 23 listopada zmianie uległa Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dotycząca naboru nr 2/2016 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. W ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - PROW 2014-2020) w zestawieniu dokumentów została zamieszczona nowa instrukcja do pobrania. Proszę wszystkich przyszłych wnioskodawców o odnoszenie się do aktualnej wersji instrukcji.

24 listopada 2016

Wzór wniosku o zaliczkę dla Beneficjentów PROW

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

 

1. Wniosek o zaliczkę:

  a) wniosek o zaliczkę pdf (pobierz plik)

  b) wniosek o zaliczkę xls (pobierz plik)

  c) instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę (pobierz plik)

 

2. Wzór gwarancji zaliczkowej:

  a) wzór gwarancji zaliczkowej pdf (pobierz plik)

  b) wzór  gwarancji zaliczkowej xls (pobierz plik)

21 listopada 2016

Wnioski w ramach EFS

Wnioski składane w ramach EFS będą wypełniane w generatorze wniosków aplikacyjnych opracowanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html

5 listopada 2016

Wnioski w ramach EFRR

Wnioski składane w ramach EFRR będą wypełniane w generatorze wniosków aplikacyjnych opracowanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

28 października 2016

Podejmowanie i Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Formularze wniosków PROW 2014-2020

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" informuje, iż ARiMR opracowała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji poddziałania 19.2 czyli wniosków na dofinansowanie związane z PODEJMOWANIEM I ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Przedmiotowe dokumenty znajdują się pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz na stronie http://www.prow.wrotapodlasia.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=177 

Pytania wraz z odpowiedziami udzielone przez ARiMR i Samorząd Wojewodztwa znajdują się na stronie: http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/pytania_i_odpowiedzi1.html

21 października 2016