Nabór 13/2020 Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2020

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 13/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL 2. Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r

 

CEL SZCZEGÓLOWY 2.1 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru.

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.4 Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów

 

na operacje z zakresu:

 

TYP PROJEKTU 9 Rewitalizacja małej skali

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-044/20

 

 

I.         Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 28 września 2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 09 października 2020 r. do godziny 15:00

 

II.       Miejsce składania wniosków :

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok.7

17-312 Drohiczyn

Godziny pracy SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek – piątek: od 7:30 – 15:30

 

III.      Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie  w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR) w terminie od  28 września 2020r. od godziny 8.00 do 9 października 2020 r.do godziny 15.00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć do LGD 3 egzemplarze wniosków
o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie od
28 września 2020 r. od godziny 8.00 do 9 października 2020 r. do godziny 15.00.

 

Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

 

Do wniosku należy załączyć również 3 nośniki elektroniczne (CD lub DVD lub PERNDRIVE) zawierające wniosek o dofinansowanie w formacie XML i PDF z sumą kontrolną zgodną z wersją przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014 i wersją papierową oraz Studium Wykonalności/Analizę Wykonalności Projektu i uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza 3 egzemplarze oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (Załącznik nr 14 do ogłoszenia o naborze wniosków).

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza 3 egzemplarze oświadczenia
o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku.

 

Funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana  9 października 2020 r. o godzinie 15.00.

 

UWAGA! 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR.

Czas na dostarczenie wymaganych dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi powyżej, upływa wraz z terminem określonym na przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji GWA2014  tj. 9 października 2020 r. o godzinie 15:00.

 

IV.     Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych
i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.       Warunki udzielenia wsparcia

 

Zakres tematyczny operacji:

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

3) Organizacje pozarządowe,

4) Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

5) Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

6) Kościoły i inne związki wyznaniowe

7) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

8) Podmioty ekonomii społecznej,

9) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

10) Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009z późn. zm.).

Do podmiotów które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typu projektu 9: Rewitalizacja małej skali w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego należą gminy z Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze.

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

a)     art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b)     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)      art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

d)     przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

e)     inne wymienione w przepisach prawa obowiązującego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu w zakresie przedsięwzięcia 2.1.4. Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wsparciem objęty będzie typ projektu 9: Rewitalizacja małej skali
w szczególności projekty mające na celu:

  • uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
  • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
  • udostępnienie terenów dla mieszkańców.

 

Kryteria wyboru operacji:

Zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 39 pkt. tj. 60% z maksymalnej liczby 65 pkt. możliwych do uzyskania.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU 9: Rewitalizacja małej skali stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

 

VI.  Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

a)     Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

b)     Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 392 352,00 PLN

 

VII.   Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji(linki)

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w zakresie typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali. ( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA2014).( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 4. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 5. Instrukcja wypełniania załączników.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 7. Lokalne kryteria wyboru operacji.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 8. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 9. Wzór wniosku o płatność.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 10. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP
nr 9 Rewitalizacja małej skali.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 11. Formularz w zakresie OOŚ (Ia).( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami.( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych. (dotyczy zakresu Biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu”) ( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 15. Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.( POBIERZ PLIK )

( EXCEL )

Załącznik nr 17. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.( POBIERZ PLIK )

( EXCEL )

Załącznik nr 18. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 19. Oświadczenie o nieubieganie się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 20. Instrukcja sporządzania Analizy Wykonalności Projektu.( POBIERZ PLIK )

 

Pozostałe dokumenty:

1.     Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2.     Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

3.     Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

4.     Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

VIII.          Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w załączniku nr 1
do Ogłoszenia o naborze wniosków: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn
oraz na stronie internetowej  www.tygieldolinybugu.pl.

 

Pytania:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.

Biuro czynne: Pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

 

 

Data publikacji: 11.09.2020 r.