Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Nabór 16/2020 Zielone technologie w gospodarstwach domowych

30 października 2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 16/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL 2. Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r

 

CEL SZCZEGÓLOWY 2.2 Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1 Zielone technologie w gospodarstwach domowych

 

na operacje z zakresu:

 

TYP PROJEKTU 3: Wymiana pokrycia dachowego z azbestu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-054/20

 

I.        Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: 16 listopada 2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 27 listopada 2020 r.  11 grudnia 2020 r. do godziny 15:00

 

II.      Miejsce składania wniosków :

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok.7

17-312 Drohiczyn

Godziny pracy SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek – piątek: od 7:30 – 15:30

 

III.    Sposób składania wniosków o dofinansowanie 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie  w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR) w terminie od 16 listopada 2020 r. od godziny 8.00 do 27 listopada 2020 r. 11 grudnia 2020 r. do godziny 15.00.

 

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć do LGD 3 egzemplarze wniosków
o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie od
16 listopada 2020 r. od godziny 8.00 do 27 listopada 2020 r. 11 grudnia 2020 r. do godziny 15.00.

 

Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

 

Do wniosku należy załączyć również 3 nośniki elektroniczne (CD lub DVD lub PERNDRIVE) zawierające wniosek o dofinansowanie w formacie XML i PDF z sumą kontrolną zgodną z wersją przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014 i wersją papierową oraz Studium Wykonalności/Analizę Wykonalności Projektu i uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

 

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza 3 egzemplarze oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (Załącznik nr 14 do ogłoszenia o naborze wniosków).

 

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza 3 egzemplarze oświadczenia
o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku.

 

Funkcja „Wyślij projekt” będzie 27 listopada 2020 r. 11 grudnia 2020 r. o godzinie 15.00.

 

UWAGA! 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR.

Czas na dostarczenie wymaganych dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi powyżej, upływa wraz z terminem określonym na przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji GWA2014  tj. 27 listopada 2020 r. 11 grudnia 2020 r. o godzinie 15:00.

 

IV.    Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych
i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

 

V.      Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

- jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, nadzorowane lub podległe im jednostki organizacyjne,

- przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

 

Do podmiotów które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typu projektu 3: Wymiana pokrycia dachowego z azbestu ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego należą gminy z Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze.

 

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

d) przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

e) inne wymienione w przepisach prawa obowiązującego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1 Zielone technologie w gospodarstwach domowych z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wsparciem objęty będzie typ projektu 3: Wymiana pokrycia dachowego z azbestu.

 

Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące wymiany pokrycia dachowego z azbestu- polegającą na zwiększeniu masowego wycofywania z użytkowania oraz właściwą utylizację wyrobów zawierających azbest, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

 

Wsparciem będą objęte projekty polegające na specjalistycznej zbiórce, transporcie, przechowywaniu oraz unieszkodliwianiu azbestu.

Warunkiem wsparcia inwestycji będzie posiadanie przez JST i/lub ich związki programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Inwestycje muszą być zgodne z wymogami ramowej dyrektywy o odpadach (2008/98/WE) i dyrektywy w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE) i zapewniać zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie ich powstawaniu, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii, unieszkodliwianie).

 

Kryteria wyboru operacji:

Zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 27 pkt. tj. 60% z maksymalnej liczby 45 pkt. możliwych do uzyskania.

 

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP PROJEKTU 3: Wymiana pokrycia dachowego z azbestu stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

 

VI.    Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

a) Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

b) Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 691.259,86 PLN

 

VII.   Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w zakresie typu projektu nr 3 Wymiana pokrycia dachowego z azbestu.

( POBIERZ PLIK ) - wersja nieaktualna

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w zakresie typu projektu nr 3 Wymiana pokrycia dachowego z azbestu.

(POBIERZ PLIK) - wersja obowiązuje od 19.11.2020 r.

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA2014).( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 4. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 5. Instrukcja wypełniania załączników.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 7. Lokalne kryteria wyboru operacji.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 8. Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 9. Wzór wniosku o płatność.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 10. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP  nr 3 Wymiana pokrycia dachowego z azbestu( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 11. Formularz w zakresie OOŚ (Ia).( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 12. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 13. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami.( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych. (dotyczy zakresu Biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu”)( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 15. Instrukcja wypełniania załącznika pn. Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko.( POBIERZ PLIK )

Załącznik nr 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.( POBIERZ PLIK )

( EXCEL )
Załącznik nr 17. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.( POBIERZ PLIK )

( EXCEL )

Załącznik nr 18. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 19. Oświadczenie o nieubieganie się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.( POBIERZ PLIK )

( WORD )

Załącznik nr 20. Instrukcja sporządzania Analizy Wykonalności Projektu.( POBIERZ PLIK )

 

Pozostałe dokumenty:

1. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;

2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

3. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”;

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

VIII.          Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl).

 

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn oraz na stronie internetowej  www.tygieldolinybugu.pl.

 

Pytania:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.

Biuro czynne: Pon. 8:00 - 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

 

Data publikacji:30.10.2020 r.