Jesteś tutaj: Start / KONKURSY

KONKURSY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wyniki konkursu inicjatywa lokalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza wyniki konkursu na lokalną inicjatywę złożoną w konkursie od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. 

6 czerwca 2022

KONKURS INICJATYWA LOKALNA NA OBSZARZE SLGD "TYGIEL DOLINY BUGU"

Regulamin konkursu (pobierz plik)
Formularz wniosku (pobierz plik) 
F
ormularz wniosku pdf (pobierz plik)
Karta oceny (pobierz plik)

 

 

10 maja 2022

NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 8z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

22 czerwca 2021
Czytaj więcej o: NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY INFORMOWANIA I KSIĘGA WIZUALIZACJI PROW

Beneficjent korzystający z unijnego wsparcia za pośrednictwem SLGD „Tygiel Doliny Bugu” ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014 oraz w umowie o przyznanie pomocy jak również w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” (Załącznik nr. 4.2.A do części I.B - Informacja o zrealizowanej operacji).

11 stycznia 2021
Czytaj więcej o: ZASADY INFORMOWANIA I KSIĘGA WIZUALIZACJI PROW

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI DLA PODEJMUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Informujemy osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w związku z podpisaniem „Umowy o przyznanie pomocy” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w budynku mieszkalnym / gospodarczym / inwentarskim o konieczności zbadania, czy podejmowany profil działalności gospodarczej wymaga / nie wymaga decyzji o „zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części”.

11 stycznia 2021
Czytaj więcej o: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI DLA PODEJMUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż na stronie prow.wrotapodlasia.pl został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 5z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych).

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Umowa i aneks dotyczą Beneficjentów, którzy złożyli wnioski do SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, którzy realizują operacje, a także którym nie ukończył się okres trwałości projektu tj. nie minął okres 2 lat (w przypadku podejmowania działalności gospodarczej) od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Poniżej przedstawiamy wypunktowane wprowadzone zmiany.

Zmiany w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik)

5 stycznia 2021

Zmiany w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, iż w dniu 10 września 2020 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555).

Zmiany dotyczą Beneficjentów, którzy złożyli wnioski do SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w zakresie rozwijania lub podejmowania działalności gospodarczej, którzy realizują operacje, a także którym nie ukończył się okres trwałości projektu tj. nie minął okres 3 lat (w przypadku rozwijania działalności gospodarczej) lub 2 lat (w przypadku podejmowania działalności gospodarczej) od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Poniżej przedstawiamy wypunktowane wprowadzone zmiany.

 

Zmiany w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (pobierz plik)

Zmiany w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik)

11 grudnia 2020

Zmienione rozporządzenie 19.2

Informujemy, iż w dniu 10 września 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1555).

Zmiany dotyczą w szczególności Beneficjentów realizujących operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Pobierz plik (tekst jednolity Rozporządzenia)

Pobierz plik (Rozporządzenie z widocznymi zminami i komentarzem)

14 września 2020

Informacje dla Beneficjentów realizujących operacje za pośrednictwem LGD w ramach środków PROW 2014-2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 06.05.2020 r. udzielił odpowiedzi dotyczących ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

1. Zachowania terminu realizacji operacji:

Zgodnie z art. 67b ust. 3 możliwe jest spełnienie przez beneficjenta poddziałania 19.2 warunków wypłaty pomocy lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, w terminie późniejszym uzgodnionym z samorządem, który przyznał tę pomoc. Jednocześnie, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie jeśli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, beneficjent nie mógł spełnić lub zrealizować tych warunków lub zobowiązań. W tym rozwiązaniu nadal obowiązuje zasada, że pomoc wypłacana jest po spełnieniu warunków; w szczególności rozwiązanie to dotyczy warunków, które mają być spełnione w terminie przewidzianym na realizację operacji. Tym samym beneficjent może zrealizować operację także w terminie późniejszym, uzgodnionym z podmiotem wdrażającym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym jednorazowo podmiot wdrażający nie powinien uzgadniać wydłużenia terminu o więcej niż 6 miesięcy. Powyższe ma również zastosowanie w odniesieniu do wydłużania 3-miesięcznego terminu na składanie wniosku o płatność pierwszej transzy liczonego od dnia zawarcia umowy na wniosek beneficjenta w przypadku operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej.

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacje dla Beneficjentów realizujących operacje za pośrednictwem LGD w ramach środków PROW 2014-2020

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020

Informacja dotycząca możliwość skorzystania przez beneficjentów PROW z ulg wprowadzonych dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.

Uprzejmie informujemy, iż Beneficjenci którzy skorzystali ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania 19.2 mogą skorzystać z ulg wprowadzonych dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Skorzystanie z pomocy zaproponowanej przez Rząd RP nie stoi w sprzeczności z zawartą umową o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 w ramach działania 19.2. W związku z powyższym przedsiębiorcy mogą korzystać z:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie wprowadzenia rozwiązań skierowanych do beneficjentów PROW 2014-2020. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.gov.pl oraz www.gov.pl/web/rolnictwo.

 

15 kwietnia 2020