Jesteś tutaj: Start / KONKURSY

KONKURSY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapraszmy do zapoznania się ze zmianą przepisów nt. konkurencyjnego wyboru wykonawców

Przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców uległy zmianie. 6 lutego br. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 21 lutego 2018 r.

Ustawa ta zmienia między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h.

Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a  ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł netto do 30 000 euro netto.

Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z przepisami ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311

13 lutego 2018

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż 1 grudnia 2017r. zostały zmienione instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dotyczące przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmieniony dokument został zaktualizowany w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

4 grudnia 2017

UWAGA!!! Nowe wzory dokumentów z poddziałania 19.2

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Wzory dostępne na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

13 października 2017

Zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo pytania dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html 

Zbiór najczęściej zadawanych pytań (pobierz plik)

25 września 2017

Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014–2020

W ramach wszystkich działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) beneficjenci korzystający ze wsparcia są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji zadań, których wartość przekracza 20 tys. zł netto. 

25 września 2017
Czytaj więcej o: Zasada konkurencyjności w ramach PROW 2014–2020

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Zamieszczone dokument poniżej obowiązująca od dnia 1 września 2017 r. Dokument dodatkowo zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (pobierz plik) 

Tablica zgodna z załącznikiem z księgi wizualizacji (pobierz plik)

 

25 września 2017

Pytania pomocnicze OZE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pod linkiem: 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html#_8p3f6y 

zostały umieszczone pytania i odpowiedzi w ramach w/w naboru. Pytania dotyczą OZE w związku z czym mogą okazać się pomocne również w ramach ogłoszonego na stronie www.tygieldolinybugu.pl naboru 13/2017 Zielone technologie w gospodarstwach domowych.

12 maja 2017

Informacja Pomocnicza do naboru 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017

W ogłoszonych naborach nr. 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017 do kosztów kwalifikowalnych operacji możemy zaliczyć również wkład rzeczowy obejmujący koszty nieodpłatnej pracy, tj. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie (usług polegających na wykonaniu przez osobę/y określonej pracy w określonym czasie).
Koszty nieodpłatnej pracy oblicza się według wzoru:

                   A

X=  ---------------------     *  H

                  168

X – wartość nieodpłatnej pracy,
A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację np. wyliczając wartości pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie w ramach operacji objętej wnioskiem, który będzie złożony w 2017 r., należy przyjąć wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia dotyczący roku 2015, tj. 3899,78 zł, oraz liczby 168,
H – liczba przepracowanych godzin.

Zgodnie ze wzorem wartość 1 godziny nieodpłatnej pracy wynosi 23,21 zł, i taką stawkę należy stosować do w/w naborów przy uwzględnianiu we wniosku nieodpłatnej pracy.

12 kwietnia 2017

Informacja Pomocnicza do naboru 8/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

W związku z trudnościami, jakie zgłaszają nam beneficjenci w sprawie wyliczenia wkładu własnego związanego z punktacją według lokalnych kryteriów wyboru, zamieszczamy poniżej przykład obliczenia wkładu własnego tak aby uzyskać maksymalną liczbę punktów w tym kryterium.

7 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Pomocnicza do naboru 8/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż 24 lutego 2017r. została zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o płatność dotycząca przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmieniony dokument został zaktualizowany w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

3 marca 2017

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LSR

2 marca 2017