Jesteś tutaj: Start / KONKURSY

KONKURSY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Materiały ze szkolenia w ramach naboru nr 15/2017

Zgodnie z obietnicami udostępniamy prezentację, która została przedstawiona na szkoleniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: Inicjatywy Lokalnej w Społecznościach, które odbyło się w Drohiczynie w dniu dzisiejszym.

Prezentacja (pobierz plik)

 

11 września 2017

Pytania pomocnicze OZE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pod linkiem: 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html#_8p3f6y 

zostały umieszczone pytania i odpowiedzi w ramach w/w naboru. Pytania dotyczą OZE w związku z czym mogą okazać się pomocne również w ramach ogłoszonego na stronie www.tygieldolinybugu.pl naboru 13/2017 Zielone technologie w gospodarstwach domowych.

12 maja 2017

Informacja Pomocnicza do naboru 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017

W ogłoszonych naborach nr. 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017 do kosztów kwalifikowalnych operacji możemy zaliczyć również wkład rzeczowy obejmujący koszty nieodpłatnej pracy, tj. pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie (usług polegających na wykonaniu przez osobę/y określonej pracy w określonym czasie).
Koszty nieodpłatnej pracy oblicza się według wzoru:

                   A

X=  ---------------------     *  H

                  168

X – wartość nieodpłatnej pracy,
A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację np. wyliczając wartości pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie w ramach operacji objętej wnioskiem, który będzie złożony w 2017 r., należy przyjąć wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia dotyczący roku 2015, tj. 3899,78 zł, oraz liczby 168,
H – liczba przepracowanych godzin.

Zgodnie ze wzorem wartość 1 godziny nieodpłatnej pracy wynosi 23,21 zł, i taką stawkę należy stosować do w/w naborów przy uwzględnianiu we wniosku nieodpłatnej pracy.

12 kwietnia 2017

Informacja Pomocnicza do naboru 8/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

W związku z trudnościami, jakie zgłaszają nam beneficjenci w sprawie wyliczenia wkładu własnego związanego z punktacją według lokalnych kryteriów wyboru, zamieszczamy poniżej przykład obliczenia wkładu własnego tak aby uzyskać maksymalną liczbę punktów w tym kryterium.

7 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Pomocnicza do naboru 8/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż 24 lutego 2017r. została zmieniona instrukcja wypełniania wniosku o płatność dotycząca przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zmieniony dokument został zaktualizowany w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

3 marca 2017

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH LSR

2 marca 2017

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2- Portal Ogłoszeń ARiMR

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

27 lutego 2017
Czytaj więcej o: Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2- Portal Ogłoszeń ARiMR

Komunikat dotyczący uruchomienia portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

15 lutego 2017

UWAGA!!! Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel). Jednocześnie została zmieniona instrukcja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu oraz od 18 stycznia obowiązuje nowy wzór umowy wraz z załącznikami dotycząca przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkie zmienione dokumenty zostały zaktualizowane w aktualnych ogłoszeniach o naborze. 

9 lutego 2017

Komunikat do naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

W związku z faktem, iż generator wniosków nie działa proszę o niewypełnianie w nim dokumentów aplikacyjnych.

23 stycznia 2017

UWAGA!

UWAGA !!!

Informujemy, iż w dniu 03.01.2017r. wprowadzone zostały zmiany w Załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dotyczącym ogłoszenia o naborze nr 2/2017 typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową). Zmiany dotyczą usunięcia zapisu, niezwiązanego z przedsięwzięciem: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną str. 8 dokumentu. Usunięty zapis brzmiał:

„W pierwszej kolejności wnioskodawca zobowiązuje się do wyboru odbiorcy ostatecznego, którym jest osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar z Powiatu Siemiatyckiego z gmin: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, z Miasta i Gminy Drohiczyn oraz z Miasta Siemiatycze.”

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany tj. od dnia 03.01.2017 r. Dokument został zamieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 2/2017 na naszej stronie internetowej (w zakładce KONKURSY - EFRR 2014-2020).

Proszę wszystkich wnioskodawców o stosowanie aktualnej wersji dokumentu.

3 stycznia 2017