PROMOCJA PROJEKTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja do projektu "Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”

W dniu dzisiejszym rusza rekrutacja do udziału w Projekcie “Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+”. Rekrutacja potrwa od dzisiaj tj. 17.12.2018 r do 30.12.2018r.  Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Miasta i Gminy Drohiczyn, które ukończyły 60 rok życia. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie mieszczącej się przy ulicy Warszawskiej 12, oraz na stronie internetowej www.mgops-drohiczyn.idl.pl (zakładka PROJEKTY → Aktywny i Samodzielny Senior).

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZARPASZAMY DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW!!!

17 grudnia 2018

Operacja pn.: „Przebudowa Domu Rycerza będącego ogólnodostępnym i niekomercyjnym obiektem infrastruktury kulturalnej w Siemiatyczach”

Przejdź do - Operacja pn.: „Przebudowa Domu Rycerza będącego ogólnodostępnym i niekomercyjnym obiektem infrastruktury kulturalnej w Siemiatyczach”

30 października 2018

Operacja pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury”

Przejdź do - Operacja pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury”

Operacja pn. „Konserwacja zabytkowych 12-głosowych organów w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika i Św. Anny w Knychówku”

Przejdź do - Operacja pn. „Konserwacja zabytkowych 12-głosowych organów w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika i Św. Anny w Knychówku”

16 października 2018

Operacja pn. Zakup mobilnej piaskarki i kompresora

8 października 2018

Operacja pt. Świadczenie Usług Geodezyjnych ,,GeoGranit”

2 października 2018

"Dla Siemiatycz Razem"- PROJEKT W RAMACH EFS

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020 STOWARZYSZENIA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA- TYGIEL DOLINY BUGU"

2 października 2018

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary, gm. Korczew”

Przejdź do - Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary, gm. Korczew”

19 września 2018

Operacja pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Korczewie i Placu zabaw w Nowym Bartkowie”

Przejdź do - Operacja pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Korczewie i Placu zabaw w Nowym Bartkowie”

19 września 2018

Operacja pn. Świadczenia usług mobilnych fizjoterapeutycznych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

19 września 2018

Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr zaprasza do udziału w Projekcie:

 

„Dla Siemiatycz Razem”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności 44 mieszkańców miasta Siemiatycze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

 

Grupa docelowa:

44 osoby (20 kobiet i  24 mężczyzn) zamieszkujące miasto Siemiatycze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowe z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

                         Okres realizacji projektu od 01.09.2018r do 31.08.2019r.

 

Ogólna wartość projektu wynosi  439 676,90 zł, z czego 417 693,04 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 21 983,86 zł wynosi wkład własny gminy.

 

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

 

• warsztaty kompetencji społecznych,

• warsztaty prawne,

• warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy,

• grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,

• warsztaty integrujące społeczność – wikliniarstwo i koronkarstwo,

• cykl pikników integracyjnych,

• szkolenia zawodowe ( opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK, pomoc kuchenna,  

   robotnik gospodarczy z uprawnieniami 1 kW, robotnik gospodarczy z modułem brukarz),

• płatne staże zawodowe (3 miesiące).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Miasta Siemiatycze:

  • w wieku aktywności zawodowej,
  • bezrobotne,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
  • bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Siemiatycz Razem” wprowadzonego zarządzeniem
Nr 18/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach z dnia 14 września 2018r.

18 września 2018
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"