Konsultacje społeczne. Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2017

Konsultacje społeczne

Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju z dnia 12.04.2017r.

 

 1.    Uzasadnienie zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

          Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zaplanowało przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie dzieci i młodzieży w małych szkołach. 9 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce tj. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 58) oraz Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60). W wyniku wprowadzenia w życie w/w ustaw zlikwidowane zostaną gimnazja, które były uwzględnione we wskaźniku do przedsięwzięcia 1.1.1. Po zaistniałej zmianie LGD przeprowadziło wstępną analizę liczby uczniów w szkołach, z której wynikło zmniejszenie ilości wskaźnika, a co za tym idzie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na to przedsięwzięcie tj. 375 000,00 zł. W związku z tym LGD planuje przesunąć środki w kwocie 375 000,00 zł w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego z wyżej wymienionego przedsięwzięcia na inne. Sporządzony został w tym celu „Formularz konsultacyjny w sprawie zmiany LSR”, na którym wskazywano najczęściej występujące problemy w danej gminie oraz proponowane działanie, z którego chcieliby skorzystać beneficjenci. Formularz został udostępniony w dniu 31.03.2017 r. na stronie internetowej i Facebooku, jak również rozesłany pocztą elektroniczną do gmin, szkół, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i członków stowarzyszenia z powiatu Siemiatyckiego.

          Zebrano 35 formularzy z gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce, Perlejewo, Siemiatycze (miasto i gmina). Najczęściej występujące problemy społeczne to brak zagospodarowania czasu wolnego osobom starszym, izolacja i osamotnienie ludzi starszych oraz problemy osób starszych. Działanie, które spowodowałoby zmniejszenie najczęściej występującego problemu społecznego w gminie, a zarazem które najczęściej zgłaszane było w formularzu, i na które należałoby przesunąć wolne środki finansowe to Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

          W dniu 11.04.2017 r. przeprowadzono spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany LSR.  Podczas spotkania zostały przedstawione wszystkie działania Osi priorytetowej IX z SZOOP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na które można przenieść środki finansowe. Następnie miała miejsce dyskusja w sprawie zmiany LSR z uczestnikami spotkania. Podsumowaniem spotkania było wybranie działania, na które planuje się przeniesienie kwoty 375 000,00 zł. Zdecydowano, że będzie to typ projektu nr 9) Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez: 9a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności) poprzez wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania Klubów seniora.  

Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. IZ RPO zapewnia, że w klubach seniora wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne. W klubie tym możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu:

a)      zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);

b)      zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;

c)      działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami,), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu);

d)     prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.;

e)      tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego;

f)       poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

g)      poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;

h)      poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Osoby prowadzące klub seniora nie mają określonych wymagań zawodowych. Wystarczy, że odbyły co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności. Świadczenie usług opiekuńczych w klubie seniora podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługi opiekuńcze.

          Podstawą do uznania wybranego działania jest m. in. analiza SWOT przeprowadzona w ramach konsultacji społecznych do LSR, z której wynikają również problemy ludzi starszych m. in. starzenie się społeczeństwa, brak zorganizowania czasu wolnego w świetlicach i brak ofert w świetlicach dla osób powyżej 50 roku życia. SLGD podczas konsultacji zauważyło potencjał społeczny w zjawisku migracji osób starszych, które zakończyły życie zawodowe i powracają na wieś na emeryturę. Przewidywana jest realizacja operacji w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez lokalne inicjatywy zagospodarowania czasu wolnego w oparciu o lokalne potrzeby i zasoby małych społeczności; w tym wsparcie i promocja osób starszych – wsparcie powstania Rady Seniorów; Klubów seniora; wsparcie oferty organizacji czasu wolnego seniorów.

 

2.    Propozycja aktualizacji celu głównego i szczegółowego oraz utworzenia nowego przedsięwzięcia.

Cel ogólny 1. Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r.

Mając na uwadze problemy zgłaszane w poszczególnych gminach, należy kierować się w stronę wzmocnienia kapitału społecznego poprzez lokalne inicjatywy zagospodarowania czasu wolnego w oparciu o lokalne potrzeby i zasoby małych społeczności. Odpowiednim działaniem będzie wsparcie i promocja osób starszych poprzez wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania Klubów seniora oraz wsparcie oferty organizacji czasu wolnego seniorów.

Realizacja założeń Celu głównego 1 będzie możliwa dzięki przyjęciu założeń o realizacji przedsięwzięcia wpisującego się w cel szczegółowy:

 

Cel szczegółowy 1.4 Wsparcie miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych

Przeprowadzone konsultacje społeczne wskazują na potrzebę wsparcia miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. W powiecie siemiatyckim przeważa społeczeństwo starzejące się, a co za tym idzie jest coraz więcej osób starszych i niesamodzielnych. Osoby te często mają utrudniony dostęp do oferty medycznej, kulturalnej, usługowej. Często borykają się ze słabym stanem zdrowia, niepełnosprawnością, z czynnościami dnia codziennego. Najczęściej występujące problemy społeczne dotykające tą grupę społeczeństwa to brak zagospodarowania czasu wolnego osobom starszym, izolacja i osamotnienie tych ludzi oraz problemy osób starszych.

Mając na uwadze powyższą charakterystykę Celu szczegółowego 1.4 zostanie on zrealizowany poprzez następujące przedsięwzięcie:

 

Przedsięwzięcie 1.1.4 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Zakłada się realizację projektów polegających na wsparciu dla tworzenia i funkcjonowania Klubów seniora. Będzie to idealne miejsce spotkań osób starszych, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, są osobami niesamodzielnymi. Działania te przyczynią się do przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji seniorów. W Klubach seniora możliwe będzie prowadzenie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań); zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami,), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu); prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.; tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego; poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

 

3. Warunki zgłaszania uwag konsultacyjnych.

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju trwają od 12.04.2017 r. do 30.04.2017 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny, który należy przesłać na e-mail: pracownik@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Pliki do pobrania