Nabór wniosków nr 3/2022 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA

OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 3/2022

 

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na

obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

przez: podejmowanie działalności gospodarczej

 

I. Termin składania wniosków.         

1.  Termin, od którego można składać wnioski: od 28 lutego 2022 r. od godziny 8.00.

2.  Termin, do którego można składać wnioski: do 14 marca 2022 r. do godziny 16.00.

 

II. Miejsce składania wniosków.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie.

1. Wniosek o przyznanie pomocy jest składany do LGD w terminie składania wniosków.

2. Dokumenty należy złożyć do LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30.

3. Wniosek o przyznanie pomocy składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku oraz biznesplanu na nośniku elektronicznym: CD lub DVD lub PENDRIVE.

4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek.

5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do LGD w terminie trwania naboru.

6. W przypadku załączników składanych w formie kopii należy pamiętać, iż kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika biura LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.  Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

8. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, natomiast BIZNESPLAN w pliku typu WORD/EXCEL zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV. Formy wsparcia.

1. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 000,00 zł

2. Pomoc na operacje w ramach naboru, ma charakter pomocy de minimis.

 

V.  Warunki udzielenia wsparcia.

1. Wnioskodawca.

1) O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).

 

2. Dofinansowanie można otrzymać na: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

 

3. Wskaźniki.

1) Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację następujących wskaźników produktu:

a) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

2) W ramach realizacji celu szczegółowego 3.1. LSR zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:

a) Liczba utworzonych miejsc pracy.

3) Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji.

 

4. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 r. z późn. zm.);

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, który zawiera co najmniej:

a) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

b) wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług;

c) informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;

d) wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;

e) planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych;

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

5. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440 z późn. zm.) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) - i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

2) Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;

2a) Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

3) Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

 

6. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji.

1) Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.);

2) Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;

3) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli Beneficjent:

  • złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
  • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:

  • operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5,
  • beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 lit. a, oraz:

* zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub - w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego - zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub

* utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

4) Złożenie wniosku pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek drugiej transzy - po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy.

 

7. Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

 

8. Warunki wyboru operacji.

1) Operacja musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.).

2) Operacja musi być zgodna z LSR w tym: 

a) zakładać realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

b) być zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy RLKS, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 z późn. zm.),

c) być zgodna z zakresem tematycznym, określonym w ogłoszeniu,

d) być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru (36 pkt) to znaczy 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania (60 pkt).

4) W zakresie operacji dotyczących turystyki co najmniej 30% środków kwalifikowalnych musi być przeznaczonych na inny zakres niż remont, budowa, przebudowa, modernizacja nieruchomości, wyposażenie obiektu wyłącznie pod noclegi. W/w 30% środków kwalifikowalnych może dotyczyć m.in. zakupu rowerów, kajaków, placu zabaw, sauny, aneksów kuchennych, pomieszczeń gastronomicznych, restauracyjnych itp., tzw. dodatkowych atrakcji, których celem jest uatrakcyjnienie pobytu turysty.

5) Na podstawie wyników wyboru Wnioskodawców, tworzona jest lista operacji wybranych ustalająca kolejność według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

b) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa, zgodnie z zasadą: „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

c) o miejscu na liście decyduje wskaźnik GUS na 2019 r. „Podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności” – im mniejsza ilość podmiotów tym wyżej na liście, w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,

d) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą: „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

 

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze wyboru i oceny operacji w   ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” udostępnionej na stronie internetowej SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”: www.tygieldolinybugu.pl. Dokumenty są również dostępne do pobrania w niniejszym ogłoszeniu o naborze w ust. IX poniżej.

 

VII. Umowa może zawierać postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta.

1. Spełniania warunków dotyczących rodzaju beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

2. Osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.

3. Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy.

4. Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

5. Warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR.

6. Uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

7. Dokonywania zmian w umowie.

8. Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.

9. Podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania, oraz:

a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom lub

b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;

10. Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9, w zakresie: wykonywania działalności gospodarczej, podlegania ubezpieczeniom, utrzymania miejsca pracy, przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

11. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 9 lit. a, w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli - w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego - beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

12. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 9 lit. b, w zakresie utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

 

VIII. Finanse.

1. Wysokość wsparcia operacji wynosi: Pomoc na operację w zakresie jest przyznawana w wysokości określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” wynoszącej: 100 000,00 zł

2. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 450.000,00 €, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 1.800.000,00 zł

3. Limit naboru ustalany jest w walucie EURO, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Podlaskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

4. Limit Wnioskodawcy: Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

IX. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

1. Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (pobierz plik)

2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w tym: (pobierz plik)

a) Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia, (pobierz plik)

b) Lokalne Kryteria Wyboru - załącznik nr 2.1. do części I.B i II.B Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia. (pobierz plik)

3. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”; (pobierz plik)

4. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.

5. Przy wypełnianiu dokumentów zalecane jest skorzystanie z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.

6. Zestawienie dokumentów aplikacyjnych:

1) Wniosek o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

3) Biznesplan; (pobierz plik)

4) Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4; (pobierz plik)

5) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu; (pobierz plik)

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; (pobierz plik)

7) Wzór umowy o przyznanie pomocy; (pobierz plik)

a) Załącznik nr 1 do umowy: Biznesplan (pobierz plik)

b) Załącznik nr 2 do umowy: Wykaz działek ewidencyjnych; (pobierz plik)

c) Załącznik nr 3 do umowy: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji; (pobierz plik)

d) Załącznik nr 4 do umowy: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy; (pobierz plik)

e) Załącznik nr 5 do umowy: Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej; (pobierz plik)

f) Załącznik nr 6 do umowy: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych; (pobierz plik)

8) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji; (pobierz plik)

9) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji; (pobierz plik)

10) Wniosek o płatność; (pobierz plik)

11) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; (pobierz plik)

a) Załącznik nr 2 do wniosku o płatność: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; (pobierz plik)

b) Załącznik nr 3 do wniosku o płatność: Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu; (pobierz plik)

12) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu; (pobierz plik)

13) Informacje o wymaganych dokumentach LGD potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru:

a) zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD), (pobierz plik)

b) dokumenty potwierdzające przynależność do grupy defaworyzowanej określonych w LSR (jeśli dotyczy) - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD),

c) dokument potwierdzający wiek Wnioskodawcy na dzień składania wniosku (jeśli dotyczy) – 1 egz. (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD),

d) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych - 1 egz. (oryginał), (pobierz plik)

e) oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową - 1 egz. (oryginał),

f) Wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

 

X. Inne ważne informacje.

1.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

2.  Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:

1) Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,

2) ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społecznościz dnia 20 lutego 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167).

3. Pytania i odpowiedzi.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,ul. Warszawska 51, lok. 7,17-312 Drohiczyn(Biuro nad halą sportową w Zespole Szkół w Drohiczynie), tel. 797 091 197,e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zamieszczonymi na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl.

4. Wycofanie wniosku.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

5. Przydatne dokumenty programowe.

1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1167);

2) Ustawa z dnia  20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U.  z 2021 r. poz. 2137);

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.);

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24.10.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.);

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE. L Nr 347 z 17.12.2013 str. 487, z późn. zm.);

8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L 187 z 26.06.2014 str. 1, z poźn. zm.);

9) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311);

10) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.);

11) Ustawa z dnia 27 maja 2015 o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 719);

12) Wytyczna nr 7/1/2020 z listopada 2020 roku w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

13) Regulamin Biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”;

14) Statut SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

6. Linki:

http://www.tygieldolinybugu.pl/p,126,konkursy-prow-2014-2020

www.wrotapodlasia.pl

www.minrol.gov.pl

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

 

Data publikacji 07/02/2022